pl
HU EN DE SK CZ HR FR ES PL SE RO RU IT
HU EN DE SK CZ HR FR ES PL SE RO RU IT
O zeolitach
Region górniczy Tokaj-Hegyalja
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com


Góry Tokajskie, wznoszące się w trójkącie Szerencs-Sátoraljaújhely-Gönc w kierunki północno-wschodnim, południowo-zachodnim na granicy węgierskiej Wielkiej Niziny i łańcuchu Karpat, są pod wieloma aspektami złożonym, ale spójnym krajobrazem. Góry te kryją w sobie nie tylko skorupę ziemską, lecz także mieszankę zwierząt, roślin i ludzi, żyjących tam. Góry te powstały na granicy Karpat i Wielkiej Niziny, stworzone około 11-13 milionów lat temu jako produkt wulkaniczny głębokiego pęknięcia skorupy ziemskiej. Skały tych gór są zbudowane z materiałów górnej warstwy skorupy o grubości 6-10 kilometrów. Dzięki tej specyficznej kompozycji i pozycji morfologicznej gór, stanowiących granicę Wielkiej Niziny tzw. góry Tokajskie są pod wszystkimi względami unikalnym naturalnym krajobrazem Węgier. Z punktu widzenia botaniczno-geograficznego granica ekspansji orzechu włoskiego, a także unikalnie charakterystycznych winorośli, tarniny, dzikiej róży i głogu są również związane z krawędzią tych gór.

Postwulkaniczne procesy zachodzące w górach stworzyły 13 rodzajów surowców mineralnych i ich 26 modyfikacji. Znajdują się one w łożyskach łatwo dostępnych pod względem wydobycia, leżących głównie w plenerze otwartym w kierunku południowym, południowo-wschodnim i tworzą dzisiejsze i przyszłe podstawy wydobycia gór, posiadających bogactwo mineralne w ilości prawie pięćset milionów ton. Obszar gór od okresu pierwszego człowieka do dziś pod wzdlędem materiałów, surowców zagrał decydującą rolę w procesach rozwoju gospodarczego Karpat. Praczłowiek z tego miejsca, z limnokwarcytów liczących 13 milionów lat basenów termalnych zbodywał surowce do swoich narzędzi, o czym świadczą znaleziska archeologiczne. Z perspektywy prehistorycznych znalezisk równie ważną rolę mają także ochrowe gleby gór. Obsydian był używany w epoce kamienia do produkcji grotów. W średniowieczu z wulkanicznych minerałów wykorzystywano silikonowane wulkanity, np. w postaci kamieni młyńskich.

Pod koniec średniowiecza Thomas Hutnik, przemieślnik księcia Rákóczi-ego opracował pierwszy w światowej produkcji szkła na podstawie szkła wulkanicznego, perlitu, a butelki wina wytworzone tym sposobem dobrze łączyły się z dobrze rozwijającą się w owym czasie uprawą winorośli. Współczesna glina z regionu podnóża gór pochodząca z materiałów wulkanicznych leżała u podstaw produkcji wyrobów ceramicznych w Sárospatak, Gönc i Hollóháza.

We współczesnej historii po ustanowieniu granic z Trianonu, specjaliści i inżynierowie z Karpat, którzy pozostali w centralnych regionach Węgier ożywili wydobycie takich specjalnych minerałów, które nie były dostępne w innych regionach kraju lub były dostępne w ilościach niewystarczających. W tym czasie wstąpił do grona surowców bentonit, który pierwotnie, przed amerykańskim Fordem Bentonem w literaturze był nazywany estonitem. Następnie rozpoczął się renesans produkcji ceramiki i rozkwitło także wydobycie kamieni na potrzeby budowy dróg.

Po II wojnie światowej nastąpił politycznie uprzywilejowany rozwój przemysłu, który dotyczył także materiał ognioodporny, tufę potasu z regionu Tokaj-Hegyalja i przeżywał drugi okres rozkwitu także perlit, pierwotnie używany w formie obsydianu, następnie stosowany do produkcji butelek szklanych, a teraz w postaci materiału budowlanego. Ciekawą cechą tego obszaru jest to, że łożyska tych minerałów są powiązane ze wspomnianym obszarem uprawy winorośli, wskazując tym samym, że obszar uprawy winorośli dobrej jakości także wymaga bogate w mikroelementy gleby wulkaniczne.

ACzłowiek, jako największy użytkownik surowców mineralnych, oprócz wyżej wymienionych dziedzin zastosowania, od czasów prehistorycznych wykorzystuje, stosuje naturalne surowce mineralne znajdujące się w górach także do celów budowlanych. Materiały budowlane pochodzące z tufy wulkanicznej z regionu Tokaj-Hegyalja w czasach króla Stefana I były używane do budowania kościołów, a później budynków publicznych większych miast, a pod koniec XX wieku odegrały rolę w budowaniu lokalnych kamienic.

AW ostatnich dekadach minionego stulecia szczególną rolę w miejscowościach charakteryzujących się przemysłem i rosnącą populacją odegrał wpływ minerałów na glebę, rośliny, zwierzęta i człowieka. Obecnie około 150 rodzajów produktów mineralnych służy celom poprawy jakości gleby i ochrony roślin, a także hodowli zwierząt i zdrowszego życia człowieka. Obszar gór Tokaj stał się specyficznym, zhybrydyzowanym pod względem ludności terenem Karpat z uwagi na imigrantów: Polaków i Słowaków z północy, Rusinów, Rosjan i Ukraińców ze wschodu, Szwabów z zachodu i lokalnej ludności Węgierskiej. Unikalny świat bogactw mineralnych i roślinnych własnie w ten sposób został uzupełniony przez rozwój historyczny poprzez hybrydyzację miejscowej ludności. Od starożytności zaobserwowano, że hybrydy są zawsze bardziej odporne, lepiej dostosowują się do zmnieniających się warunkó, niż gatunki jednorodne.

Specjalnym minerałem regionu Tokaj-Hegyalja jest tuf riolitowy z zeolitem. Skała ta jest wynikiem liczącego 13 milionów lat rozpadu kwaśniego eksplozywnego wulkanizmu. Ważnym surowcem mineralnym stała się w latach 50-tych, jako podstawowy surowiec produkcji cementu, a później w latach 70-tych, jako minerał bogaty w bio-mikroelementy.

Na lokalne znaczenie tego odkrycia skazuje fakt, że pierwszą na świecie konferencję w sprawie Zeolitu zorganizowano w Mád w 1978 roku z udziałem amerykańskich, japońskich, słowackich, bułgarskich oraz rosyjskich profesorów. W konferencji wzięli udział przedstawiciele ówczesnej Węgierskiej Akademii Nauk, a także weterynarze, geologowie i węgierscy lekarze, którzy poinformowali cały świat o wynikach badań.
Tuf riolitowy jest skałą wulkaniczną, znajdującą się w najwyższych warstwach skopury ziemskiej. Tuf riolitowy z zeolitem powstaje jako materiał alumosilikatowy w wyniku wpływów epigenetycznych, takich jak skały kwaśne prowincji magmowych Morza Śródziemnego lub Pacyfiku. Do utworzenia tego minerału niezbędne są specjalne warunki, a czystość kompozycji zależy przede wszystkim od miejsca znaleziska.

Nasza firma posiada cztery kopalnie zeolitowe, które są odpowiednie do produkcji proszków leczniczych oraz dermatologicznych past, kremów, itp. Skała zeolitu posiada różne właściwości i skład w zależności od lokalizacji. W związku z tym, w produkcji naszych wyrobów dokonujemy celowego wyboru minerałów, w zależności od obszaru zastosowania, a także pod względem uzyskania żądanych skutecznych skutków leczniczych. Poniżej znajduje się zestawienie kilku przydatnych właściwości zeolitów:

BIOGENNA ADSORPCJA GAZU:
Specyficzna wewnętrzna struktura naturalnych minerałów zeolitu jest odpowiednia dla szybkiej, odwracalnej adsorpcji cząsteczek CO2, NH3, H2S, SO2 i H2O. Tak więc, na przykład 1 g odpowiednio zmodyfikowanej mieszanki z zawartością zeolitu może adsorbować około 1 dl amoniaku w stanie normalnym. Wymiana jonowa: Wnętrze porów jest elektrostatycznie niesymetryczne. Kationy są wymienne w porządku koligacji kationów. W związku z tym, mogą brać udział w metabolizmie organizmów żywych: przyczyniają się do wymiany jonowej komórek i tkanek w roślinach na powierzchni włośników, u zwierząt na powierzchni układu pokarmowego.

BAKTERIOSORBENCJA:
Niektóre gatunki patogennych bakterii bardzo silnie są związane ze strukturą zeolitu. Dlatego też, na przykład zawiesina zeolitu jest zdolna do ograniczenia, zmniejszenia stężenia embrionizacji grup bakterii staphylococcus lub E-coli. W tym kontekście zeolity odgrywają rolę nie tylko w dziedzinie przemysłowej hodowli zwierząt, ale także w zakresie rozwiązywania niektórych ludzkich problemów zdrowotnych. Poza sorbencją wymiana jonów zeolitu powoduje zaburzenia w błonie komórkowej niektórych bakterii. Zaburzenia w błonie komórkowej zmniejszają embrionizację takich bakterii, jak na przykład meningococcus, streptococcus. Dlatego naturalne zeolity kryją w sobie nowe możliwości selektywnej dezynfekcji.

DZIAŁANIE PRZECIWPASOŻYTNICZE:
W komórkach reprodukcyjnych, oocystach niektórych pasożytów w kontakcie z kryształami zeolitów także występują zaburzenia błony na ściankach komórek. Po kilku godzinach zastosowania zeolitów komórki reprodukcyjne pasożytów nie przechodzą przez embrionizację, a następnie obumierają. - Tak więc, naturalne zeolity mogą zapewnić szereg rozwiązań bez użycia chemikalii, substancji obcych dla ciała na problemy w zakresie weterynarii i zdrowia ludzkiego.

BIO-KOHERENCJA:
Zeolity, jako systemy mineralne powstałe w wyniku niskiego ciśnienia i temperatury, są niezbędnymi składnikami materialnego pochodzenia życia i rozwoju filogenetycznego, są integralną częścią środowiska organizmów. Bakteryjna flora żywych organizmów jest odporna na zeolity. Substancje te mogą być wprowadzane do organizmów żywych i systemów, bez powodowania uszkodzenia. Ta właściwość czyni z zeolitów nie tylko ważny nośnik spójny dla ludzkiego ciała, ale wręcz domaga się zastosowania tych minerałów w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.

BZAWARTOŚĆ PIERWSIASTKÓW BIOLOGICZNYCH, MIKROELEMENTÓW I PIERWIASTKÓW RZADKICH:
Kwaśne wulkaniczne szkło, nieuchronnie występujące przy zeolitach zawiera szereg biologicznie ważnych mikroelementów. Te elementy istotne dla organizmów żywych mogą być przyswojone także z zeolitów. Tworzenie aromatów i smaku, a także leczenie chorób układu nerwowego spowodowanego brakiem mikroelementów mogą opierać się na tych właściwościach.

W zakresie produkcji wyrobów dla celów medycyny prewencyjnej i produkcji kosmetyków niezbędne sa znaleziska minerałów ilastych o genetyce limnicznej. Znaleziska kaolinu, illitu i bentonitu powstały w wyniku rozpadu subakwatycznych kwaśnych skał wulkanicznych po czynnościach postwulkanicznych. W punktu widzenia fizjologicznego ważną rolę odgrywa luźna struktura silikatowa minerałów ilastych, związane z tą strukturą pierwiastki wodorotlenku oraz luźno związane kationy znajdujące się pomiędzy warstwami skalnymi.

Zeolity i minerały ilaste pochodzące z rejonu Mád stanowią podstawę do produkcji past dermatologicznych, peelingów, kremów, żelów pod prysznic oraz specjalnych past do zębów i enteralnych proszków leczniczych. Dzięki naszym unikalnym produktom sprawiamy, że minerały, które były obecne już w momencie powstawania życia mogą służyć współczesnemu człowiekowi.

Opracowano w 2014 roku w oparciu o myśli dr. Ernő Mátyása.